com

 


JAK NAKUPOVAT
Jak nakupovat

Doručení a platby

Při zasílání zboží využíváme služeb společností PPL a Zásilkovna. Objednané zboží před odesláním pečlivě zabalíme a pojistíme u našeho smluvního přepravce. Pokud se Vám do rukou dostane poškozená zásilka, neprodleně tuto skutečnost reklamujte u přepravce.

Platby

Naše společnost nabízí několik způsobů uhrazení Vaší objednávky:

 • prostřednictvím elektronickým platebního prostředkku PayPal,
 • úhrada on-line bankovním převodem nebo platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay,
 • úhrada dobírkou - zaplaťte při převzetí zásilky řidiči zvolené přepravní společnosti  (platba pouze v CZK).
 • úhrada bankovním převodem nebo
 • hotově při osobním převzetí zboží na naší vzorkovně.

Doprava

PPL

Pro zasílání zboží využíváme služeb přepravní společnosti PPL. Objednané zboží před odesláním pečlivě zabalíme a pojistíme u našeho smluvního přepravce. Pokud se Vám do rukou dostane poškozená zásilka, neprodleně tuto skutečnost reklamujte u přepravce.

 • Ceny přepravy prostřednictvím přepravní služby PPL:

Výše objednávky

a místo určení

Přepravné

Cena dobírky

Objednávka v rámci ČR

40 Kč

+ 40 Kč

Slovensko

140 Kč

Nelze

Evropa

300 Kč (dle váhy a země určení)

Nelze

Ceny v tabulce jsou uvedeny vč. DPH a balného.

 • Ceny přepravy prostřednictvím přepravní služby Zásilkovna:

Výše objednávky

a místo určení

Přepravné

Cena dobírky

Objednávka v rámci ČR

90Kč

+ 40 Kč

Slovensko

110 Kč

Nelze

Ceny v tabulce jsou uvedeny vč. DPH a balného.

Osobní odběr

Zboží si také můžete vyzvednout osobně na naší vzorkovně v ulici Budějovická 757, Tábor je možný PO – PÁ od 9:00 do 15:00. Za osobní odběr účtujeme manipulační poplatek ve výši 20 Kč. Osobní odběr je možný pouze po doručení potvrzovacího e-mailu, který Vám zašleme v okamžiku vyřízení Vaší objednávky.

Expedice a termín dodání

Objednávky s platební metodou PayPall, platební kartou prostřednictvím GoPay nebo dobírkou připravíme a vyexpedujeme do 48 hodin od přijetí objednávky.

Objednávky se způsobem úhrady platba bankovním převodem předem nebo online bankovním převodem prostřednictvím GoPay připravíme a vyexpeduje do 72 hodin od přijetí úhrady na náš bankovní účet. Skladovou dostupnost garantujeme po dobu pěti dnů.

Termín doručení prostřednictvím In-Time je následující pracovní den od předání zásilky přepravci

Storno objednávky

Objednávku můžete telefonicky, případně e-mailem stornovat do 24 hodin od uskutečnění. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na svůj kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením č. faktury, na niž bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek.

V případě navrácení zboží dodaného formou zásilky jsou odpovídající finanční prostředky vraceny výhradně bezhotovostním převodem.

V souladu s ustanovením občanského zákoníku §53 odst.10 vracíme finance nejpozději do 30 dnů od podání oprávněného požadavku.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Nárok na reklamaci nevzniká v případě zjištění barevné odchylky vzniklé v souvislosti s rozdílným nastavením zobrazovacího zařízení (monitor, displej) kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 2. 9. 2015. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího:

Kakadufabrics
Budějovická 757
39002 Tábor

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží nebo kopii prodejního dokladu (účtenky), který obsahuje datum a místo prodeje (firemní razítko), podpis prodávajícího, typové označení a výrobní číslo zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškození způsobeného nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbání péče o zboží, vniknutí cizích látek (prachu, vody atd.) či poškozením způsobeného vyšší mocí.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci). Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je, u výrobků vybavených záručním listem, místo provozovny prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží zaslané na náklady prodávajícího nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jenž vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení. O tomto pořídí písemný zápis nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledku bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Zahraniční prodej

Informace o možnostech prodeje do zahraničí.

Prodej mimo území České Republiky je možný pouze pro registrované zákazníky. Zaregistrujte se, prosím a v nastavení svého účtu zvolte zemi, ve které se nacházíte. Zboží a obsah košíku bude po přihlášení zobrazeno v EUR a s adekvátní cenou dopravy. V současnosti je možný prodej v EUR, a to do těchto destinací: Slovensko a Evropa.

 • PPL – Platba předem: na účet č. 2600870033/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Platbu proveďte prosím do 5 dnů ode dne vytvoření objednávky a jejího následného potvrzení e-mailem.

IBAN CZ4220100000002600870033
SWIFT FIOBCZPPXXX


Nákup zboží na firmu

V případě, že jste firma a chcete Vaši fakturu vystavit bez DPH, prosíme o uvedení této informace spolu s DIČ do poznámky k objednávce. K odečtení DPH též potřebujeme doložit Osvědčení o registraci DPH, dle kterého bude možno platnost DIČ ověřit. DPH odstraňujeme u objednávek ve výši 20 EUR a více a po přechozím upozornění při zadávání objednávky.

Vzorky látek

Vážení zákazníci, pokud si nejste jisti, zda Vám bude látka vyhovovat barvou, motivem, materiálem či vlastnostmi, nabízíme Vám možnost objednat si vzorek Vámi vybrané látky.

 • Velikost vzorku je cca 10cm x 10cm
 • Za každý zaslaný vzorek si účtujeme jednotnou cenu 25,- Kč za vzorek
 • Vzorky odesíláme v obálce za jednotné poštovné 40,- Kč

 

V případě, že máte zájem o odeslání vzorku látky, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu kakadu@kakadufabrics.cz.

Symboly pro ošetřování textílií a textilních výrobků

 

NDQ1ZmRiZG